Afdrukken

1. Algemeen
1.1 Opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door vof Kruijswijk Legal Consultancy, KvK-nummer: 60525592, btw-nummer: NL 8539.48.227.B01. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten en derhalve niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht.

I .2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Kruijswijk Legal Consultancy, verder: KLC en opdrachtgever, verder: Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van KLC met, voor of jegens Cliënt. Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door KLC zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door KLC ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

2. Verplichtingen partijen
2.1 KLC zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. KLC staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door KLC verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan KLC te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan KLC verstrekte gegevens en informatie.

2.3 KLC bewaart het digitale dossier na het afronden van de opdracht gedurende tenminste vijfjaar. Cliënt heeft de mogelijkheid het fysieke dossier tegen afgifte van een ontvangstbewijs zelf te bewaren, bij gebreke waarvan cliënt er mee instemt dat het fysieke dossier vernietigd wordt.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens KLC heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens KLC schriftelijk aan KLC mede te delen, op straffe van verval van recht.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens KLC een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor KLC aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

3.2 Iedere aansprakelijkheid van KLC is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaraties in de desbetreffende zaak.

3.3 KLC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van KLC gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van KLC.

3.4 KLC is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien hij dat noodzakelijk acht. KLC sluit aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden uitdrukkelijk uit.

3.5 Cliënt vrijwaart KLC tegen aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Cliënt.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen
4.1 KLC brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief te vermeerderen met BTW alsmede de gemaakte kosten van derden.
KLC brengt in beginsel per maand het honorarium en de kosten die ten behoeve van Cliënt zijn gemaakt in rekening . Bij kosten die niet in het honorarium zijn begrepen valt te denken aan griffierechten, kosten van uittreksels , kosten van ingeschakelde deurwaarders en andere derden. KLC heeft het recht het door hem gehanteerde uurtarief en de door hem in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. KLC is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.2 Betaling van de declaraties van KLC dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6: 1 19 van het Burgerlijk Wetboek.
In het geval Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6: 119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van KLC die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 15 procent van de openstaande declaratie(s).

4.3. KLC is, indien tijdige betaling van enige (voorschot)declaratie uitblijft, gerechtigd zijn werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht niet aan te vangen, op te schorten ofte staken, zonder dat KLC gehouden is de schade die van die opschorting of staking het gevolg is, te vergoeden.

Overig
5.1 KLC en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

5.2 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

5.3 Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door Cliënt aan KLC gegeven opdracht worden beslecht overeenkomstig de procedure van de Geschillencommissie. Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door voormelde commissie danwel voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de voormelde commissie, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin KLC kantoor houdt.

Niettemin is KLC in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats of de vestigingsplaats van Cliënt.

Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst van opdracht ter hand gesteld of toegezonden aan de opdrachtgever/Cliënt en zijn tevens in te zien op www.KruijswijkLegal.nl.